fbpx

Dasar Privasi

NOTIS PERLINDUNGAN DATA UNTUK PELANGGAN

Notis Perlindungan Data (“Notis”) ini menetapkan asas RAKAN MENDENGAR (“kami”, “kami”, atau “kami”), yang dimiliki sepenuhnya oleh Demant Malaysia Sdn. Bhd., boleh mengumpul, menggunakan, mendedahkan atau sebaliknya memproses data peribadi pelanggan kami mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi (“PDPA”). Notis ini terpakai kepada data peribadi dalam milikan kami atau di bawah kawalan kami, termasuk data peribadi dalam milikan organisasi yang telah kami libatkan untuk mengumpul, menggunakan, mendedahkan atau memproses data peribadi untuk tujuan kami.

DATA PERIBADI

1. Seperti yang digunakan dalam Notis ini:

pelanggan” bermaksud individu yang (a) telah menghubungi kami melalui sebarang cara untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa-apa barangan atau perkhidmatan yang kami sediakan, atau (b) boleh, atau telah, menandatangani kontrak dengan kami untuk pembekalan apa-apa barangan atau perkhidmatan oleh kami; dan

data peribadi” bermaksud data, sama ada benar atau tidak, tentang pelanggan yang boleh dikenal pasti: (a) daripada data tersebut; atau (b) daripada data itu dan maklumat lain yang kami ada atau mungkin mempunyai akses.

2. Bergantung pada jenis interaksi anda dengan kami, beberapa contoh data peribadi yang mungkin kami kumpulkan daripada anda termasuk nama, alamat kediaman, alamat e-mel, nombor telefon, kewarganegaraan, jantina, tarikh lahir, status perkahwinan, gambar, maklumat pekerjaan dan maklumat kewangan.

3. Istilah lain yang digunakan dalam Notis ini hendaklah mempunyai pengertian yang diberikan kepada mereka dalam PDPA (jika konteks membenarkannya).

PENGUMPULAN, PENGGUNAAN DAN PENDEDAHAN DATA PERIBADI

4. Kami biasanya tidak mengumpul data peribadi anda melainkan
(a) ia diberikan kepada kami secara sukarela oleh anda secara langsung atau melalui pihak ketiga yang telah diberi kuasa sewajarnya oleh anda untuk mendedahkan data peribadi anda kepada kami (" andawakil yang diberi kuasa”) selepas (i) anda (atau wakil anda yang diberi kuasa) telah dimaklumkan tentang tujuan data dikumpul, dan (ii) anda (atau wakil anda yang diberi kuasa) telah memberikan kebenaran bertulis untuk pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda untuk tujuan tersebut, atau
(b) pengumpulan dan penggunaan data peribadi tanpa kebenaran dibenarkan atau dikehendaki oleh PDPA atau undang-undang lain. Kami akan meminta persetujuan anda sebelum mengumpul sebarang data peribadi tambahan dan sebelum menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang tidak dimaklumkan kepada anda (kecuali jika dibenarkan atau dibenarkan oleh undang-undang).

5. Kami mungkin mengumpul dan menggunakan data peribadi anda untuk mana-mana atau semua tujuan berikut:

(a) melaksanakan kewajipan dalam perjalanan atau berkaitan dengan penyediaan barangan dan/atau perkhidmatan yang diminta oleh anda;
(b) mengesahkan identiti anda;
(c) menjawab, mengendalikan dan memproses pertanyaan, permintaan, permohonan, aduan dan maklum balas daripada anda;
(d) menguruskan hubungan anda dengan kami;
(e) memproses pembayaran atau transaksi kredit;
(f) mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, kod amalan, garis panduan atau peraturan yang terpakai, atau untuk membantu dalam penguatkuasaan undang-undang dan penyiasatan yang dijalankan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan dan/atau kawal selia;
(g) sebarang tujuan lain yang anda telah berikan maklumat tersebut;
(h) menghantar kepada mana-mana pihak ketiga yang tidak berkaitan termasuk pembekal dan ejen perkhidmatan pihak ketiga kami, dan pihak berkuasa kerajaan dan/atau kawal selia yang berkaitan, sama ada di Malaysia atau di luar negara, untuk tujuan yang disebutkan di atas; dan
(i) sebarang tujuan perniagaan sampingan lain yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan perkara di atas.

6. Kami mungkin mendedahkan data peribadi anda:

(a) di mana pendedahan sedemikian diperlukan untuk melaksanakan kewajipan dalam perjalanan atau berkaitan dengan penyediaan barangan dan perkhidmatan yang diminta oleh anda; atau
(b) kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga, ejen dan organisasi lain yang telah kami libatkan untuk melaksanakan mana-mana fungsi dengan merujuk kepada tujuan yang disebutkan di atas.

BERGANTUNG PADA PENGECUALIAN KEPENTINGAN YANG SAH

7. Selaras dengan PDPA, kami mungkin mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda tanpa kebenaran anda untuk kepentingan sah Demant Malaysia Sdn. Bhd. atau orang lain. Dengan bergantung kepada pengecualian kepentingan sah PDPA, Demant Malaysia Sdn. Bhd. akan menilai kemungkinan kesan buruk ke atas individu dan menentukan bahawa kepentingan yang sah melebihi sebarang kesan buruk.

8. Selaras dengan pengecualian kepentingan yang sah, kami akan mengumpul, menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda untuk tujuan berikut:

a. Pengesanan dan pencegahan penipuan;
b. Pengesanan dan pencegahan penyalahgunaan perkhidmatan;
c. Analisis rangkaian untuk mencegah penipuan dan jenayah kewangan; dan
d. Pengumpulan dan penggunaan data peribadi pada peranti keluaran syarikat untuk mengelakkan kehilangan data.

Tujuan yang disenaraikan dalam klausa di atas mungkin terus digunakan walaupun dalam situasi di mana hubungan anda dengan kami (contohnya, menurut kontrak) telah ditamatkan atau diubah dalam apa jua cara, untuk tempoh yang munasabah selepas itu.

MENARIK PERSETUJUAN ANDA

9. Persetujuan yang anda berikan untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda akan kekal sah sehingga masa ia ditarik balik oleh anda secara bertulis. Anda boleh menarik balik kebenaran dan meminta kami berhenti mengumpul, menggunakan dan/atau mendedahkan data peribadi anda untuk mana-mana atau semua tujuan yang disenaraikan di atas dengan mengemukakan permintaan anda secara bertulis atau melalui e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami di butiran hubungan yang diberikan di bawah.

10. Setelah menerima permintaan bertulis anda untuk menarik balik persetujuan anda, kami mungkin memerlukan masa yang munasabah (bergantung pada kerumitan permintaan dan kesannya terhadap hubungan kami dengan anda) untuk permintaan anda diproses dan untuk kami memberitahu anda tentang akibatnya daripada kami bersetuju dengan perkara yang sama, termasuk sebarang akibat undang-undang yang boleh menjejaskan hak dan liabiliti anda kepada kami. Secara amnya, kami akan berusaha untuk memproses permintaan anda dalam tempoh sepuluh (10) hari perniagaan selepas menerimanya.

11. Walaupun kami menghormati keputusan anda untuk menarik balik persetujuan anda, sila ambil perhatian bahawa bergantung pada jenis dan skop permintaan anda, kami mungkin tidak berada dalam kedudukan untuk terus menyediakan barangan atau perkhidmatan kami kepada anda dan kami akan, dalam keadaan sedemikian, memaklumkan anda sebelum menyelesaikan pemprosesan permintaan anda. Sekiranya anda memutuskan untuk membatalkan penarikan balik kebenaran anda, sila maklumkan kepada kami secara bertulis mengikut cara yang dinyatakan dalam fasal 7 di atas.

12. Sila ambil perhatian bahawa penarikan balik kebenaran tidak menjejaskan hak kami untuk terus mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi di mana pengumpulan, penggunaan dan pendedahan tanpa kebenaran itu dibenarkan atau diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan.

AKSES KEPADA DAN PEMBETULAN DATA PERIBADI

13. Jika anda ingin membuat (a) permintaan akses untuk akses kepada salinan data peribadi yang kami pegang tentang anda atau maklumat tentang cara kami menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda, atau (b) permintaan pembetulan kepada membetulkan atau mengemas kini mana-mana data peribadi anda yang kami pegang tentang anda, anda boleh menyerahkan permintaan anda secara bertulis atau melalui e-mel kepada Pegawai Perlindungan Data kami di butiran hubungan yang diberikan di bawah.

14. Sila ambil perhatian bahawa bayaran yang berpatutan mungkin dikenakan untuk permintaan akses. Jika ya, kami akan memaklumkan anda tentang bayaran sebelum memproses permintaan anda.

15. Kami akan membalas permintaan anda secepat mungkin. Secara umum, maklum balas kami adalah dalam masa tiga puluh (30) hari perniagaan. Sekiranya kami tidak dapat menjawab permintaan anda dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima permintaan anda, kami akan memaklumkan anda secara bertulis dalam masa tiga puluh (30) hari dari masa yang mana kami akan dapat menjawab permintaan anda. Jika kami tidak dapat memberikan anda sebarang data peribadi atau untuk membuat pembetulan yang diminta oleh anda, kami secara amnya akan memaklumkan anda tentang sebab mengapa kami tidak dapat berbuat demikian (kecuali apabila kami tidak dikehendaki berbuat demikian di bawah PDPA).

PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

16. Untuk melindungi data peribadi anda daripada akses tanpa kebenaran, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan atau risiko yang serupa, kami telah memperkenalkan langkah pentadbiran, fizikal dan teknikal yang sesuai seperti pengumpulan data peribadi, pengesahan dan kawalan akses yang diminimumkan (seperti sebagai amalan kata laluan yang baik, asas keperluan untuk pendedahan data, dsb.), penyulitan data, anonimasi data, perlindungan antivirus terkini, tampalan tetap sistem pengendalian dan perisian lain, padamkan media storan dalam peranti dengan selamat sebelum dilupuskan , langkah keselamatan web terhadap risiko, penggunaan kata laluan satu kali (OTP)/ pengesahan 2 faktor (2FA) untuk mendapatkan akses selamat, dan semakan dan ujian keselamatan dilakukan dengan kerap.

17. Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah storan elektronik adalah selamat sepenuhnya. Walaupun keselamatan tidak dapat dijamin, kami berusaha untuk melindungi keselamatan maklumat anda dan sentiasa menyemak dan mempertingkatkan langkah keselamatan maklumat kami. Anda juga dikehendaki memastikan keselamatan kata laluan anda dan tidak mendedahkannya kepada pihak lain untuk mengurangkan risiko pelanggaran data.

KETEPATAN DATA PERIBADI

18. Kami biasanya bergantung pada data peribadi yang anda berikan (atau wakil anda yang diberi kuasa). Untuk memastikan data peribadi anda adalah terkini, lengkap dan tepat, sila kemas kini kami jika terdapat perubahan pada data peribadi anda dengan memaklumkan Pegawai Perlindungan Data kami secara bertulis atau melalui e-mel pada butiran hubungan yang diberikan di bawah.

PENYIMPANAN DATA PERIBADI

19. Kami mungkin menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan, atau seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

20. Kami akan berhenti menyimpan data peribadi anda, atau mengalih keluar cara data itu boleh dikaitkan dengan anda, sebaik sahaja munasabah untuk menganggap bahawa pengekalan tersebut tidak lagi memenuhi tujuan data peribadi itu dikumpulkan, dan tidak lagi diperlukan untuk tujuan undang-undang atau perniagaan.

PEMINDAHAN DATA PERIBADI KE LUAR MALAYSIA

21. Kami biasanya tidak memindahkan data peribadi anda ke negara di luar Malaysia. Walau bagaimanapun, jika kami berbuat demikian, kami akan mendapatkan persetujuan anda untuk pemindahan dibuat dan kami akan mengambil langkah untuk memastikan bahawa data peribadi anda terus menerima standard perlindungan yang sekurang-kurangnya setanding dengan yang disediakan di bawah PDPA.

PEGAWAI PERLINDUNGAN DATA

22. Anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau maklum balas mengenai dasar dan prosedur perlindungan data peribadi kami, atau jika anda ingin membuat sebarang permintaan, dengan cara berikut:

Untuk Pertanyaan Pematuhan

Nama: Lemuel Koh
e-mel: leok@demant.com
Hubungi: 6351 9450 Ext. 9446

Untuk Perubahan Maklumat Peribadi

Nama: Sammi Hoo
e-mel: smho@hearingpartners.com.my
Hubungi: 0103162595

Untuk Penarikan Diri

Nama: Sammi Hoo
e-mel: smho@hearingpartners.com.my
Hubungi: 0103162595

Untuk Semua Pertanyaan Lain

Nama: Sammi Hoo
e-mel: smho@hearingpartners.com.my
Hubungi: 0103162595

KESAN NOTIS DAN PERUBAHAN KEPADA NOTIS

23. Notis ini terpakai bersama-sama dengan mana-mana notis lain, klausa kontrak dan klausa persetujuan yang terpakai berhubung dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda oleh kami.

24. Kami boleh menyemak Notis ini dari semasa ke semasa tanpa sebarang notis terlebih dahulu. Anda boleh menentukan sama ada sebarang semakan sedemikian telah berlaku dengan merujuk pada tarikh Notis ini kali terakhir dikemas kini. Penggunaan berterusan perkhidmatan kami oleh anda merupakan pengakuan dan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

Tarikh kuat kuasa : 06/03/2023
Kemas kini terakhir : 06/03/2023

Jadualkan temu janji percuma

"*" menunjukkan medan yang diperlukan

Nama*
Tersembunyi

Dengan menyerahkan borang dalam talian, anda bersetuju menerima Rakan Kongsi Pendengaran dasar privasi.

Medan ini adalah untuk tujuan pengesahan dan hendaklah dibiarkan tidak berubah.

Cari terdekat anda
klinik pendengaran

Jangan tunggu! Tempah ujian pendengaran di Hearing Partners hanya dengan beberapa klik!